foto1
Nova Temporada 2020-2021
foto1
Tots som Sa Real
foto1
Escoles de Formació
foto1
Ses nines formam part
foto1
Tornam mes Forts
Benvinguts a Basquet Sa Real

inicio1.jpgAcabam les dos primeres setmanes de feina baix les normes de distanciament social y els protocols adaptats per el club als diferentes equips.

De moment a partir de dema dilluns seguirem amb els entrenos amb les mateixes precaucions ja que la conselleria d'educacio i esports ha decidit seguint les recomanacions de sanitat, mantenir durant 15 dies mes les normes adaptades per als esports de contacte de les competicions autonómiques.

Aixi els grups de Mini a Senior seguiran traballant aillats uns dels altres i amb feina individualitazada. Tambe es mantendra el protocol de acces i utilizatció de les intalacions que varen publicar desde es club.

Volem agraïr als pares per confiar amb noltros duguent-mos els seus fills per que puguin mantenir la activitat física básica per al seu desenvolupament fisic i mental.

Desde el club creim que es básic el mantenir a pesar de les circunstancies, la activitat física ja que es indispensable per als nostres fills.

També volem agraïr al Col.legi Sa Real per donar-mos ses facilitats per poder desenvolupar l'activitat i a Milton Ferreira per ajudar-mos a mantenir els protocols de acces a les instalacions i la desinfecció entre sesions.

Tornem al basquet. Entrenem segurs. milton1

21743774_470353110024496_3152803973325637340_o.jpg

 

INICI ENTRENAMENTS CLUB ESPORTIU BÀSQUET SA REAL

 

Estimats mares, pares i jugadors,

El Club Bàsquet Sa Real, seguint les directrius de les autoritats sanitàries Balears i de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears en relació a la situació actual pel Coronavirus - COVID19 comunica que:

- Els entrenaments corresponents a la temporada 2020-21 s'iniciaran el proper dimarts 01 de setembre.

Els entrenaments seguiran les mesures marcades per les autoritats sanitàries Balears: grups bombolla, entrades i sortides independents al Pavelló per a cada grup, horaris determinats independents, presa de temperatura a l'entrada, rentat de mans, entrenament "sense contacte", prohibit ús de vestuaris ...


Si qualsevol jugador o familiar patís una incidència en relació a l'Covid ha de comunicar immediatament al seu entrenador.
Mantindrem informació permanent davant qualsevol canvi que es produeixi sobre la situació.

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

A Eivissa, a 31 d'agost de 2020

 

PROTOCOL DE SEGURETAT                              HORARIS ENTRENAMENTS                REGULACIO ESPORTIVA FAQS III

BNRS_#fembasquet.jpg

fundacio obrasocialLa Fundació FEBIB 1935 de la Federació De Bàsquet Balear (FBIB) fruit de l'acord de col·laboració amb l'Obra Social La Caixa, va activar el juliol de 2020 una línia d'ajuts econòmics per un import màxim de 12.000 euros, destinats a les famílies dels clubs balears de bàsquet que tinguin problemes econòmics derivats de la pandèmia del COVID-19. Aquestes ajudes aniran destinades a sufragar les despeses d'inscripció de la temporada 2020-2021. Un total de 39 clubs han presentat la sol·licitud per a participar com a club col·laborador  dels ajuts després d’enviar la petició en el termini comprès entre el 20 de juliol i el 10 d’agost de 2020.

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la participació de les famílies en els clubs federats que participen en el bàsquet federat organitzat per la FBIB adreçat a infants i joves entre els 6 i 16 anys (categoria mini- cadet) durant la pròxima temporada 2020-21.

La finalitat d'aquesta convocatòria consisteix en impulsar hàbits de vida saludable, apropar l’esport als menors, fomentar els valors de l’activitat física, esportiva i, a la vegada, garantir que cap infant o jove quedi exclòs de realitzar aquestes activitats per motius econòmics, per trobar-se en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica o perquè la unitat familiar ha vist reduïts els seus ingressos per motius de la pandèmia del COVID-19.

Llistat de clubs que han participat com a club col·laborador de les ajudes de la Fundació FEBIB1935

MODEL DE SOL.LICTUD

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin els següents requisits:

1. Tenir als seu càrrec nins i nines inscrits i que participin a l’activitat del bàsquet federat a les Illes Balears.
2. Estar preinscrits a un Club federat inscrit a la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) per la temporada 2020-2021.
3. Trobar-se en alguns dels supòsits següents:
- En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica.
- Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda d’ocupació.
- Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s'hagin d'incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral.

Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables les quotes de les inscripcions dels nins i nines en edat escolar (de 6 a 16 anys) als clubs federats de Bàsquet durant la temporada 2020-2021 sempre que no presentin cap deute pendent amb la FBIB fins el dia de cursar la sol·licitud de l’ajut econòmic.

El període subvencionable ha de coincidir amb l`inici de la temporada de la competició del bàsquet federat 2020-21. La despesa total d’ajuts és d`un màxim de 12.000 euros.

No són despeses subvencionables:

L’import de la despesa subvencionada no pot ser superior al preu de la quota d'inscripció del club federat. No es subvencionarà un deute pendent de la família amb el club.

Clubs col·laboradors

Aquests ajuts es tramiten a través del club col·laborador. Actuaran en nom i per compte de la Fundació 1935 que concedeix l'ajut en funció de les necessitats detectades a les famílies que ho sol·licitaran pròpiament a el seu club de referència.

Els termes de la col·laboració es formalitzaran mitjançant un acord de col·laboració (model).

Obligacions dels Clubs

1. Lliurar a les persones beneficiàries els fons rebuts d'acord amb els criteris establerts en les normes reguladores de l’ajut econòmic.

2. Verificar, si escau el compliment i efectivitat de les condicions per atorgar l'ajuda i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la convocatòria.

3. Justificar i lliurar-li la justificació presentada per les persones beneficiàries a la Fundació 1935.

4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Fundació 1935.
Import de la subvenció

L’import de la subvenció que tindrà el caràcter d’import cert, serà una quantia fixa en funció del nombre de fills i filles d'una mateixa unitat familiar:

200 €: mínim tres fills/es o tutoritzats inscrits a un Club

150 €: mínim dos fills/es o tutoritzats inscrits a un Club

100 €: mínim un fill/a o tutoritzat inscrit a un Club

Presentació i contingut de sol·licituds dels Clubs col·laboradors

1. Les sol·licituds per participar com a club col·laborador s’han de presentar en el termini del 20 al 10 d'agost de 2020.

2. Les sol·licituds s’han de dirigir a la Fundació 1935 al correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

3. Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la convocatòria, la comissió de seguiment de la Fundació ha de requerir al club interessada perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud.

4. Presentar la sol·licitud per participar com club col·laboradora, suposa que el Club sol·licitant a la Fundació que concedeix la subvenció per obtenir l’acreditació de les circumstàncies d’estar al corrent de les obligacions econòmiques amb la FBIB.

5. Les sol·licituds de col·laboració s’han de formalitzar mitjançant les instàncies i els annexos que facilita la Fundació 1935 que es poden trobar a la pàgina web de la FBIB. La sol·licitud consta de la documentació següent:

1. Model de sol·licitud (ANNEX 1).
2. Fotocòpia del document nacional d’identitat del representant de l’entitat sol·licitant.
3. Documentació acreditativa de què la persona sol·licitant és la representant legal del club.

Presentació i contingut de la sol·licitud d’ajuts a les famílies

1. Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar des del dia següent a la signatura del conveni de col·laboració amb el club fins el dia 10 de setembre 2020 o fins que s’exhaureixi el crèdit de la convocatòria.

2. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de subvenció en el club.

3. Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la convocatòria, el club desestimarà la sol·licitud.
La sol·licitud consta de la documentació següent:

Documentació obligatòria
1. Model de sol·licitud.
2. Fotocopia del DNI de la persona sol·licitant de la subvenció.
3. Còpia compulsada del llibre de família.
4. Certificat d’empadronament dels menors pels quals es sol·licita l’ajut.

Documentació optativa. Cal obligatòriament presentar almenys un dels següents documents:

1. Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda d’ocupació almenys un membre de la família o la unitat familiar mitjançant còpia compulsada de la targeta de demanda d’ocupació.

2. Haver resultat almenys un membre de la família o la unitat familiar afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s'hagin d'incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat.

3. En el cas de cessament parcial de l’activitat dels treballadors per compte propi que forma part de la família o la unitat familiar mitjançant l’acreditació de la reducció de la facturació en, al menys, un 75 % en relació amb la facturació mitja del primer trimestre de l’any, per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

4.En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica de la família mitjançant informe de Serveis Socials de l’Ajuntament respectiu.
El club col·laborador tindrà la obligació d’obtenir la documentació exigida perquè es pugui materialitzar l’ajut a cada una de les famílies.

Òrgan competent per la instrucció i resolució del procediment

1. L’òrgan competent per aprovar i resoldre aquesta convocatòria és la Fundació 1935.

2. L’òrgan instructor del procediment és el secretari tècnic o en el seu defecte un responsable assignat o coordinador del club col·laborador.

3. L’òrgan instructor formularà la proposta de concessió definitiva on detallarà la relació de beneficiaris a la Fundació en el termini establert. No s’admetrà cap proposta fora de termini.

4. L’entitat col·laboradora actua en nom i per compte del l’òrgan que concedeix l’ajut per a instruir la primera fase de recollida i acceptació de les propostes. Per tant, ha d`eliminar o no admetre les sol·licituds que no facilitin la documentació pertinent.

Notificació de la concessió i termini per resoldre:

1. La notificació de la concessió es realitzarà amb el següent procediment, per una banda de la Fundació 1935 ho notificarà al club col·laborador i aquest en posterioritat a la família o unitat familiar beneficiada. En el cas contrari, la Fundació facilitarà la causa d’exclusió al club.

2. El termini màxim per a resoldre tot el procediment és abans del 1 d’octubre de 2020.

Justificació de la subvenció

Les entitats col·laboradores han de presentar la justificació de la subvenció concedida com a màxim fins el 30 d’octubre de 2020 a la Fundació 1935.

Terminis

. SOL·LICITUDS DE LES FAMÍLIES ALS CLUBS: DEL 10 D'AGOST FINS EL 10 DE SETEMBRE DE 2020 (23:59h)

5. ENVIAMENT DELS CLUBS DE LES SOL.LICITUDS A LA FUNDACIÓ: DEL 11 AL 15 DE SETEMBRE DE 2020(23:59h)

6. RESOLUCIÓ DE L’AJUDS DE LA FUNDACIÓ 1935 ALS CLUBS: ABANS DEL 1 D'OCTUBRE DE 2020

Pagina de la FBIB


 

ordreA causa de la resolució sorgida de la reunió del passat 17 d'agost a la Conselleria de Salut i Consum i a les posteriors d'aquests dies i a la realitat que coneixem de la situacion de l'COVID-19 a Eivissa, el Club Esportiu Bàsquet Sa Real ha decidit la paralització de totes les activitats esportives previstes per aquest inici de temporada.


Així el V Campus Javi Medori va quedar cancel·lat el mateix dilluns abans del seu inici i les activitats no es reprendran fins que no s'aixequin les restriccions actuals fruit d'una millora de la situació sanitària.

El V Campus s'intentarà rehubicar en dates oportunes.

En aquests moments l'equip tècnic està elaborant una sèrie de mesures i iniciatives amb la pretensió que els nois puguin mantenir l'activitat física individualment.

Informarem de la situació en cada moment a través dels diferents mitjans de comunicació de club.

Salut i Anim

minifinEl passat divendres 31 de juliol es va donar per tancada aquesta atipica intertemporada de entrenaments que em duit a terme entre el 8 de juny y el 31 de juliol. Els darrers en agafar les vacances varen esser els Minis e Infantils dels grups A. Mantenguen les mesures de seguretat han estat treballant per recuperar els mesos de aturada que desgraciadament em viscut.

Ara a disfrutar de l'estiu i carregar piles per el inici de la propera temporada que esperem es pugui iniciar amb algo mes de tranquilidad i permeti el retorn a les competicions. infantilfin